اشتراک رویکرد های نهادی و فرهنگی

اشتراک رویکرد های نهادی و فرهنگی رویکرد نهادی و فرهنگی هر دو رویکرد نهادی و فرهنگی بیان می کنند که شرکت های چند ملیتی فعالیت های خود را در راستای برنامه های محلی تطبیق داده اند. همانطور که قبلا اشاره شد،این فرایند یک وابستگی مسیر مشخص را منعکس می سازد،کشورها …