پرداخت بر مبنای عملکرد

پرداخت بر مبنای عملکرد: پرداخت بر مبنای عملکرد در متن ذیل دنبال کنید:   *1رویکرد مناسب برای پرداخت به کارکنان اینست که اساس پرداخت به آنان،به عملکرد آنها با1تأکید ویژه بر خروجی و در آمد سازمان بستگی داشته باشد. *نیم نگاهی به میزان پرداخت در بازار و رقبا داشته باشید.هنگامیکه …