رویکرد فرایندی

 رویکرد فرایندی ایزو 9001 به منظور افزایش رضایت مشتری از طریق برآورده کردن الزامات وی، استفاده از رویکرد فرآیندی را به هنگام ایجاد، پیاده سازی و بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، ترغیب می نماید. الزاماتی که برای بکارگیری رویکرد فرایندی ضروری در نظر گرفته شده اند در بند 4-4  این استاندارد …