استاندارد ISO 17025:2017

استاندارد ISO 17025:2017 متن زیر مطلبی مختصر و مفید از استاندارد ISO 17025:2017 را برای شما دوستدارات استاندارد بازگو می کند:       آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون استاندارد بین‌المللی ISO/IEC 17025 شامل كلیه الزاماتی است كه آزمایشگاه‌های آزمون و كالیبراسیون باید آنها را برآورده سازند تا بتوانند اثبات …