اخلاق در مدیریت

رویکردها،انواع و مزایای مختلف بررسی اخلاق در مدیریت اخلاق در مدیریت به پاسخگویی اجتماعی یک شرکت اشاره دارد.این”نظم و انضباطی است که به خوب و بد،یا درست و نادرست،یا مسئولیت و وظیفه اخلاقی می پردازد، “به عبارت دیگر ، اخلاق در مدیریت را می توان مجموعه ای از اصول اخلاقی …