رهبری انطابقی

رهبری انطابقی چیست؟ رهبری انطابقی چیست؟با ما در متن زیر همراه بمانید:   ران هیفتز (Ron Heifetz)، استاد دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۴ در کتاب خود تحت عنوان “Leadership Without Easy Answers”، بیان می‌کند که رهبریِ انطباقی مجموعه ای از استراتژی‌ها و اقداماتی است که می‌توان از آنها برای غلبه …