رویه های سازمانی

رویه های سازمانی رویه های سازمانی را برای شما عزیزان قرار گرفته را مطالعه بفرمایید: ←رویه‌ها پیش‌برنده‌ی کارهای یک شرکت هستند. در حالی که سیاست‌ها شیوه‌ی تصمیم‌گیری افراد را هدایت می‌کنند،رویه‌ها چگونگی انجام و تکمیل یک وظیفه یا فرآیند را نشان می‌دهند. رویه‌ها عمل محور  ←رویه‌ها عمل محور هستند و …