همکلاسی نامرد

همکلاسی نامرد متن داستانی شنیدنی در مورد همکلاسی نامرد ارائه می نماید: ◊بچه که بودیم، هر وقت در مدرسه ما را به دفتر مدیر یا ناظم فرا‌می‌خواندند، می ترسیدیم،چرا که می فهمیدیم خطائی از ما سرزده،دسته گلی به آب داده ایم،کسی از ما شکایت کرده یا یکی از همکلاسی های …