رخداد امنیت اطلاعات

رخداد امنیت اطلاعات به منظور حصول اطمینان از دستیابی به یک پاسخ سریع ، موثر و منظم به رخداد های امنیت اطلاعات ، مسئولیت ها و روش های اجرایی مدیریت رخداد امنیت اطلاعات تدوین گردیده است . در روش اجرایی فوق موارد زیر در نظر گرفته شده است : الف) …