رویای انسان ها

رویای انسان ها     آدم ها چهار دسته هستند: دسته اول کسانی هستند که هیچگونه رویایی ندارند و فقط زندگی می کنند که زنده بمانند. دسته دوم افرادی هستند که رویاهای زیادی در سر دارند ولی هیچگاه اقدامی برای آنها نمی کنند، این افراد تا آخرین لحظه عمر منتظرند …