روند­های ذهنی(heuristics ) در برندسازی B2B

روند­های ذهنی(heuristics ) در برندسازی B2B روند­های ذهنی(heuristics ) در برندسازی B2B را در متن ذیل مطالعه بفرمایید: ♦ به طور کلی، تحقیقات نشان می ­دهند که احساسات بر چگونگی شکل گیری و چارچوب بندی تصمیمات اثر می ­گذارد و در شکل گیری ذهنیت و روندهای ابتکاری (heuristics) افراد به …