جذبه مدیریتی

جذبه مدیریتی متن زیر مطالبی را در مورد جذبه مدیریتی برای شما عزیزان ارائه می نماید:     «سیلویا آن هیولِت» در کتاب «Executive Presence» بیان می کند که سه عامل، جذبه‌ی مدیریتی را به وجود می‌آورند: 1.متانت: اینکه چطور رفتار می‌کنید. 2.ارتباط: اینکه چطور صحبت می‌کنید. 3.ظاهر: اینکه چطور …