روش کار و صحت سنجی دماسنجها

روش کار و صحت سنجی دماسنجها دماسنج با فروبري جزئي  دماسنج تا عمق مشخص شده اي در محيط اندازه گيري فرو برده مي شود بطوريكه تمام ستون مايع در محيط قرار نمي گيرد. دماسنج با فروبري كلي   تمام ستون مايع در محيط فرو برده مي شود بطوريكه انتهاي ستون مايع هم …