نو آوری چگونه منتشر می شود؟

نو آوری چگونه منتشر می شود؟     مدل تسلا مزیت نسبی: آیا بهتر از محصولاتی است که جایگزین آنها می شود؟ 1)مناسب تر از دیدگاه محیطی زیستی ارزانتر در مسافت های طولانی 2)اما بسیار گرانتر سازگاری: آیا با ارزش و تجارب فعلی سازگاری و تطابق دارد؟ 1.شما همانگونه رانندگی …