اندازه گیری ارزش منابع انسانی

روش های اندازه گیری ارزش منابع انسانی: روش بهای تمام شده تاریخی: این روش بر این فرض مبتنی است : همانطور که تعمیرات اساسی موجب طول عمر بیشتر دستگاه های می شود، هزینه های آموزش کارکنان نیز موجب ارائه خدمات بیشتر و با کیفیت بهتر آنان می گردد. هزینه های …