ضرورت تغییر روش های انجام کسب و کار

ضرورت تغییر روش های انجام کسب و کار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بر اساس فرآیندهای کسب و کار که توسط کارکنان انجام می شود شکل گرفته است که این امر موجب به حداکثر رساندن منافع حاصل از سیستم مذکور می شود. به عنوان مثال مثال رایجی که اکثر فروشندگان …