روش های ارزیابی عملکرد

روش های متداول ارزیابی عملکرد روش های متداول ارزیابی در سیر تاریخی خود از روش های ساده ذهنی آغاز و به روش های نسبتا دقیق تر رسیده است.با این وجود هنوز دست بشر به ابزاری که بتواند با دقت کافی به چنین امری مبادرت نماید نرسیده است . در عین …