روش طبقه بندی

روش طبقه بندی         طبقه بندی مشاغل ضمن اینکه به مرحله آخر هر روش که مشاغل بر حسب اهمیت نسبی و مشابهشان گروه بندی می شوند اطلاق می شود،خود یک روش ارزشیابی نیز تلقی می گردد،در روش طبقه بندی معمولا کلیه مشاغل بر حسب حوزه تخصصی و …