تحلیل رفتار متقابل

مفهوم پیش نویس زندگی در تحلیل رفتار متقابل ◊پیش نویس زندگی اولین بار توسط اریک برن و استینر بیان شد و بعدها توسط دیگر نظریه پردازان تحلیل رفتار متقابل بررسی شد و گسترش یافت. امروزه به عنوان بخشی از نظریه ی تحلیل رفتار متقابل اهمیت زیادی دارد. دوران بلوغ ◊مطابق …