روش درجه بندی

روش درجه بندی روش درجه بندی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     در روش درجه بندی،ارزشیابی  از طریق مقایسه به عمل می آید و ارزش هر یک از مشاغل از طریق مقایسه شغل مورد نظر با دیگر مشاغل به طور جمعی تعیین می گردد،بنابراین در این …

روش درجه بندی

روش درجه بندی     ارزشیابی از طریق مقایسه در روش درجه بندی،ارزشیابی از طریق مقایسه به عمل می آید و ارزش هر یک از مشاغل از طریق مقایسه شغل مورد نظر با دیگر مشاغل به طور جمعی تعیین می گردد، بنابراین در این سیستم،فرد یا کمیته ای که مسئول …