روش اجرایی خرید

روش اجرایی خرید برای توضیحات در مورد روش اجرایی خرید متن زیر را مطالعه فرمایید: گردش كار خريد : هرفرد در صورت نياز به كالايا رسيدن اقلام به نقطه سفارش، با هماهنگي مدير واحد نسبت به تكميل فرم درخواست خريد اقدام مي نمايد . پس از تهيه درخواست فوق و …

روال خرید

روال خرید برای آشنایی با روال خرید و نمونه روال خرید در یک سازمان متن زیر را مطالعه فرمایید. 1- ارسال فرم درخواست خرید کالا برای واحد تدارکات 2- بازنگری درخواست از لحاظ صحت داده های خرید 3- آیا اطلاعات خرید کامل است؟ 4- عودت درخواست خرید کالا در صورت عدم …

دستورالعمل خرید

سیکل خرید برای آشنایی با روال خرید و دستورالعمل خرید متن زیر را مطالعه فرمایید. خریدهای مرتبط باتولید : سیکل جریان خریدهای مرتبط با تولید بدین ترتیب صورت می پذیردکه ابتدا واحد درخواست کننده کالا پس از تکمیل نمودن فرم درخواست خرید  و با ذکرمشخصه های فنی به تائید واحد انبار …