کنترل پروژه چیست؟

کنترل پروژه چیست؟

در این متن اطلاعاتی در رابطه با اینکه کنترل پروژه چیست؟ ارائه شده است:
کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیکهای خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد . در واقع کنترل ، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین نشده برای پروژه است، بگونه ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها ، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند .

کنترل پروژه فرآیندی است که باید به صورت مستقل از مدیریت پروژه انجام شود. این فعالیت شامل تایید و کنترل فعالیت های پروژه برای تقویت عملکرد تعریف شده و اهداف رسمی می باشد. به عبارت ساده، کنترل پروژه شامل افراد، فرآیند ها، ابزار مورد استفاده برای مسایل مربوط به برنامه ریزی، مدیریت و کاهش هزینه، زمان و ریسک هایی است که ممکن است بر یک پروژه تاثیر بگذارند. کنترل پروژه معادل فرآیند مدیریت پروژه قالب بندی شده است که برای تسهیل زیر فرآیند های مدیریت ایمنی، کیفیت، سازمانی، رفتاری و ارتباطات ایجاد شده است.

هدف‌های کنترل پروژه

مدیران پروژه‌ی تازه‌کار اغلب در کنترل کردن پروژه‌ی خود مرتکب اشتباه یکسانی می‌شوند. آنها آنقدر غرق اکنون و اینجا، یعنی ارزیابی و اندازه‌گیری موقعیت فعلی خود، می‌شوند که همه‌ی موارد مهم دیگر را از یاد می‌برند. آنها مشغول محاسبه موقعیت فعلی خود و البته مسیری که تا الان پیموده‌اند می‌شوند. این اطلاعات مواردی هستند که در گزارش به مدیران ارشد ذکر می‌کنند و قول می‌دهند که شرایط را بهبود دهند. تمام توجه این مدیران معطوف به خارج نشدن از خطوطی است که در ابتدای مسیر برای رسیدن به مقصد ترسیم کرده‌اند. متاسفانه، کنترل سرنوشت پروژه‌ی شما به این سادگی نخواهد بود.

مدیریت پروژه

مدیریت پروژه یا کنترل پروژه (Project management) فرآیندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه، که از ابزار و تکنیک های خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد. در واقع کنترل اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین شده برای پروژه است، به طوری که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود باز گرداند. کنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره میگیرد.

– تعیین وضعیت واقعی پروژه
– مقایسه وضعیت واقعی با برنامه
– در نظر گرفت اقدام اصلاحی

ضرورت استقرار سیستم کنترل پروژه


سیستم کنترل پروژه با نظارت مستقیم بر هر یک از مراحل انجام فعالیت در حوزه های مختلف بوسیله تهیه سیستم شکست کار، شناسایی فعالیت های بحرانی و پرچالش در جهت تحلیل، چاره اندیشی و ارائه سیستمی بی نقص در جهت کاهش زمان، هزینه و ایجاد هماهنگی، کارائی و اثربخشی گام برمی دارد.

برای مشاوره در زمینه مدل های تعالی سازمانی  و استراتژی و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاوره ایزوتماس بگیرید.
در مسیر موفقیت همراه ما باشید.
021-77942240-77959675

مفاهيم پروژه

مفاهيم پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با مفاهیم پروژه ارائه شده است:
پروژه به گروهي از فعاليتهاي مرتبط با يكديگر اطلاق مي شود كه هريك در راستاي ديگري و با دنبال نمودن هدفي از پيش تعريف شده و مشترك، با بهره گيري از منابع موجود، با كيفيت تعيين شده و در زمان مقرر، در تلاش براي دستيابي به نتيجه نهايي و تأمين هدف پروژه مي باشند.

مجموعه اين فعاليتها تحت نظارت و رهبري يك فرد با عنوان مدير پروژه و در قالب يك سازمان اجرايي تحت عنوان سازمان پروژه و در چارچوب يك برنامه معين به انجام ميرسند.

هر فعاليت داراي سه بعد اصلي زمان، كيفيت، و هزينه مي باشد كه هريك با دو عامل ديگر در تعامل بوده و برآيند آنها تعيين كننده چگونگي انجام فعاليت و پروژه مي باشد. در پروژه ها سه بعد مذكور با توجه به عواملي همچون محدوديت هاي زماني، سطح و كيفيت منابع موجود و قابل تهيه، ميزان سرمايه اختصاص يافته، روش و فنآوري انجام كار، و با رعايت اصول ايمني و استانداردهاي درخواست شده تعيين مي گردد.

از آنجايي كه تمامي فعاليتهاي يك پروژه به گون هاي با يكديگر در ارتباط بوده و انجام هريك زمينه ساز آغاز يك يا تعدادي فعاليت ديگر مي گردد، و از سوي ديگر انجام هر فعاليت مستلزم صرف وقت و هزينه است، لذا مي بايست تك تك فعاليتهاي پروژه طبق يك برنامه زمانبندي به ترتيب آغاز و تكميل گردند.

عملی کردن فعالیت ها

به منظور جامه عمل پوشاندن به فعاليتهاي پيش بيني شده پروژه از طريق اختصاص و بكارگماري منابع، لازم است فهرستي از منابع مورد نياز براي انجام هر كار به همراه تاريخ و ميزان، مدت و محل (فعاليت) نياز تهيه گردد. دستيابي به چنين برنام هاي هدف نهايي يك سيستم مديريت و برنام هريزي بوده كه در سايه بهره گيري از روشهاي برنام هريزي پروژه، تخصيص منابع، تقابل زمان و هزينه، و مديريت و راهبري پروژه قابل حصول است.

مؤسسات تحقيقاتي، مراكز پژوهشي در دانشگاه ها، واحدهاي تحقيق و توسعه در صنايع و ساير قسمتهاي مشابه از جمله مجموعه هايي هستند كه با پروژه هاي متعدد و داراي ماهيت غير قطعي مواجه هستند. علاوه بر اين كنترل بودجه و پيشرفت امور پروژه ها از سوي مديران اين واحدها بسيار حائز اهميت بوده و با دشواريهاي زيادي به انجام ميرسد.اين در حالي است كه بخش قابل توجهي از داده هاي اوليه هر پروژه كه م يبايست در مراحل اوليه وارد سيستم برنام هريزي پروژه گردد، لازم است از طريق مجريان پروژه توليد و در اختيار برنامه ريز قرار گيرد كه به دليل عدم آگاهي كافي آنان نسبت به روش هاي برنامه ريزي پروژه، امر ايجاد و آماده سازي داده ها و اطلاعات مورد نياز در حد جزئيات و دقت مطلوب را دچار سختي و مشكل ميسازد.

جهت مشاور  ایزو  کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره  ایزو 9001 تخصص ماست.

روش تحقيق در کنترل پروژه

روش تحقيق در کنترل پروژه

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با روش تحقیق در کنترل پروژه ارائه شده است:
مدير پروژه فردي است كه مسئوليت اجراي پروژه محوله را در دو راستا يكي توجه داشتن به عوامل بيروني پروژه به معناي تكميل پروژه با در نظر گرفتن سه عامل زمان، هزينه و كيفيت توافق شده و ديگري پرداختن به عوامل دروني به مفهوم ايجاد انسجام و هماهنگي بين منابع و عوامل اجرايي پروژه، دريافت امكانات و بودجه، كنترل پيشرفت و صرف هزين هها و ساير موارد بر عهده دارد. در يك سطح بالاتر، رئيس واحد پژوهشي كه در زير مجموعه خود با مديران پروژه هاي متعدد مواجه است نيز با موضوعات و مسائل مشابهي از همين دست روبرو است.
در همين رابطه به منظور آشنا شدن با مشكلات هر زير مجموعه از يك واحد پژوهشي، مصاحبه هاي برنامه ريزي شده اي با مسئولين هر قسمت صورت گرفت كه طي آن ضمن آگاه شدن از روي هها و گردش عمليات جاري، ازيك سو نواقص و مشكلات و از سوي ديگر نيازها و پيشنهادها مكتوب گرديدند. در اين رابطه قسمتهاي رياست واحد پژوهشي، مديريت پژوهشي، مراكز پژوهشي، مديريت مالي، مديريت تداركات، برنام هريزي و كنترل پروژه، و كارفرما در دامنه تحقيق قرار گرفتند.

اهداف كلي

از طريق تحليل يافته ها و ساماندهي نتايج، اهداف كلي مندرج جهت دستيابي به يك طرح سيستم اطلاعات مديريت براي مديريت و كنترل پروژ هها در يك واحد پژوهشي تبيين گرديد.

– برخورداري از يك برنامه زمانبندي كامل در خصوص امور اجرايي پروژه، تخمين صحيح منابع مورد نياز، هزينه ها و بودج هبندي به گونه اي واقع بينانه و قابل اجراء
– حاكميت فضاي همكاري بين افراد گروه و ايجاد اعتقاد به توانمندي هاي هريك و لياقت مدير پروژه
– همسويي منابع پروژه با منافع گرو ههاي كاري و مجموعه واحد پژوهشي
– پشتيباني مناسب و به موقع قسمتهاي ستادي از سازمان پروژه
– برقراري نظم، رعايت قوانين و اعطاي حقوق حقه افراد
– دريافت حمايت كافي از سوي رياست مجموعه
– وجود نظام ارزيابي و كنترل بر پيشرفت امور و هدايت كلي مسير پروژه ها
– به حداقل رساندن مشغل ههاي جانبي و دغدغ ههاي مدير پروژه و همكاران
– فراهم شدن امكان نظارت بهتر و دقيقتر بر روند پيشرفت امور و جريان هزين هها
– تبادل اطلاعات مابين قسمتهاي مختلف واحد پژوهشي
– ايجاد انسجام بين قسمتهاي مختلف در راستاي تقويت بازوي مديريت كل مجموعه
– توليد گزارش هاي منظم و نوب هاي مورد نياز قسمتهاي مختلف
– ايجاد اطمينان در كارفرما نسبت به سلامت روند پيشرفت امور پروژه هایش

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 9001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو