روش اجرایی کنترل سوابق

روش اجرایی کنترل سوابق     مفهوم سوابق سوابق حاوی اطلاعاتی هستند که عموما مبنای تصمیم گیری در سازمان را تشکیل می دهند، اگر سوابق غیر قابل دسترسی ، ناخوانا و یا صحت اطلاعات در آن مشکوک باشد، آنگاه تصمیم اتخاذ شده نادرست و متزلزل خواهد بود،به همین دلیل نیاز …

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات

هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات هدف از تهیه روش اجرایی کنترل مستندات در متن زیر دنبال کنید: يك روش اجرايي مدون بايد براي تعريف كنترل هاي مورد نياز زير ايجاد گردد: الف) تصويب مستندات از نظرتناسب آنها، پيش از انتشار، ب) بازنگري وبه روزآوري – برحسب نياز- و …

روش اجرایی نگهداری تعمیرات

روش اجرایی نگهداری تعمیرات     شرح روش اجرایی : -پرسنل واحد توليد موظف به انجام سرويسهاي نگهداري روزانه و هفتگي دستگاه ها مطابق دستورالعمل هاي راه اندازي و استفاده  از دستگاه مي باشند و در فرم سوابق سرويسهاي روزانه و هفتگي پس از انجام, علامت مي زند اين فرم دركنار …