روش اجرایی انفورماتیک

روش اجرایی انفورماتیک: واحد انفورماتیک بستر ذخیره سازی اطلاعات روی شبکه را ایجاد می نماید و بر حسب نیاز برای هر شخص و یا واحد پوشه ایی به نام آنها در آنجا ایجاد نموده تا اطلاعات مورد نیاز روی آنها ذخیره شود. .در صورتی که واحد یا شخصی درخواست دسترسی …