روش اجرایی نگهداری تعمیرات

روش اجرایی نگهداری تعمیرات     شرح روش اجرایی : -پرسنل واحد توليد موظف به انجام سرويسهاي نگهداري روزانه و هفتگي دستگاه ها مطابق دستورالعمل هاي راه اندازي و استفاده  از دستگاه مي باشند و در فرم سوابق سرويسهاي روزانه و هفتگي پس از انجام, علامت مي زند اين فرم دركنار …