روش اجرایی برنامه ریزی و کنترل پروژه

تشکیل تیم تخصصی و تعریف فعالیتهای پروژه در ابتدا پس از انعقاد قرارداد با کارفرما کلیه نیازمندیهای مشتری (کمی و کیفی) بر اساس مندرجات قرارداد و مدارک فنی و حقوقی پیوست مورد بررسی قرار می گیرد. مسئولیت انجام این فعالیت با تیم چند تخصصی شرکت که شامل مدیران و روسا …