مديريت كيفيت جامع (TQM)

مديريت كيفيت جامع (TQM):

مديريت كيفيت جامع (TQM) را ميتوان بعنوان يك فرهنگ مديريتي كه بطور مداوم در حال تكامل است تعريف نمود. اين رويكرد شامل :

ارزشها (Values)

تكنيك‌ها (Techniques)

متدولوژي‌ها (Methodologies)

و ابزارهائي (Tools) است كه هدف آنها :

افزايش رضايت مشتريان

بهبود مستمر ازطريق مشاركت عمومي كاركنان و

كاهش منابع مورد نياز است.

جمله ی زیر قابل تامل است:

آنهائي كه كيفيت فراگير را اجراء كرده‌اند

.و آنهائي كه از دور خارج شده‌اند

شما مجبور به اجراء مديريت كيفيت فراگير نيستيد زيرا بقاء اجباري نيست. (ادوارد دمینگ)

روش‌هاي جاري سازي TQM:

  • استفاده از اجزاء TQM
  • بكارگيري نظرات خبرگان
  • الگو برداري از تجارب موفق
  • مديريت كيفيت جامع ژاپني
  • استفاده از جوايز كيفيت و مدلهاي سرآمدي

 

برای مشاوره در زمینه مدیریت دانش و  مشاوره EFQM و همچنین سیستم های مدیریتی مانند ایزو 9001 با کارشناسان مشاور ایزو تماس بگیرید.

در مسیر موفقیت همراه ما باشید.

021-77942240-77959675

اخذ ایزو گواهینامه ایزو گواهینامه CE آموزش ایزو