روشهای تحلیل و بازاریابی که مدیران باید بدانند

روشهای تحلیل و بازاریابی که مدیران باید بدانند       بازارهای جدید انجام تحلیل بازاریابی و فروش برای کارهایی مثل افزایش درآمد و سود، بهبود وجهه‌ی برند و شفاف‌سازی بینش تجاری، یک ضرورت به حساب میاد. با کمک یک آنالیز درست، شما می‌تونید بازارهای جدید، مخاطبان جدید، مناطق توسعه …