اقدامات نابه جای روسای بد

اقدامات نابه جای روسای بد   نابه‌جا‌ترین اقداماتی که رؤسای بد انجام داده‌‌اند! در یک نظرسنجی از هر چهار کارمند، سه نفر اعلام می‌کنند که رئیسشان، بیشترین سهم ایجاد استرس را در محیط کارشان دارد. بر طبق آمار، رؤسای بد باعث می شوند که هرساله شرکت هایشان به طور مجموع …