روز نوشت ها

روز نوشت ها روز نوشت ها را در متن های زیر مطالعه بفرمایید:     خود را چکاب کن: رستوران یا هتل هنگامی که در رستوران یا هتل هستید و شکر یا شیر چای خود را بیشتر از مقداری که در خانه مصرف می کردید مصرف می کنید بیانگر این …