استرس شغلی و عملکرد

استرس شغلی و عملکرد استرس شغلی و عملکرد را در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊استرس یکی از مهم‌ترین علل بروز اختلالات جسمی و روانی است. برخی استرس را پاسخ غیراختصاصی بدن به هر موقعیتی می‌دانند که نیاز به سازگاری داشته باشد، خواه موقعیت خوشایند باشد (ارتقای شغلی) و خواه ناخوشایند …