مدیرانی که به شرکت‌ها روح پیشرفت می‌دهند

مدیرانی که به شرکت‌ها روح پیشرفت می‌دهند     محل کار پویا و مناسب یک محل کار پویا و مناسب چگونه است؟ احساس درونی کارکنان در آن به چه صورت قابل ارزیابی است؟هنگامی که شما وارد ساختمان شرکت لنکفورد سیسکو در مریلند می‌شوید، پس از چند ثانیه می‌فهمید تفاوت‌های خاصی …