قراردادهای روانشناختی

از جای پارک تا قراردادهای روانشناختی       ساعت 7:30 دقیقه صبح دیروز به محل دفتر کارم  رسیدم، مثل بقیه روزها تقریبا ناامید بودم که جای پارک پیدا کنم، پیدا کردن جای پارک در کوچه های منتهی به این خیابان حتی در اول صبح هم شبیه آرزو شده است …

تفاخرسازمانی( Organizational Pride)

تفاخرسازمانی( Organizational Pride)       مفهوم تفاخر در بسياري از مطالعات روان شناختي تفاخر به عنوان احساسي مثبت و عملكردگرا معرفي شده است، وجود تفاخر با ادراك موفقيت در اعمال شخصي همراه است. احساس تفاخر عملكردگرا موجب ميشود فرد دستاوردهاي موفقيت آميز خود را به دلايل دروني مانند شخصيت، …