خانواده ورشکسته

خانواده ورشکسته    قسمت اول امیدوارم که خواندن این متن شما را فقط ناراحت و عصبانی نکند، بلکه به تفکر و تعمق رهنمون سازد. -هر باری که درباره موضوع زیر با افراد صحبت می‌کنم، نگرانی و عصبانیت را در نگاه‌شان متوجه می‌شوم. -و امید که این نگرانی به تغییر و …