روال خرید

روال خرید برای آشنایی با روال خرید و نمونه روال خرید در یک سازمان متن زیر را مطالعه فرمایید. 1- ارسال فرم درخواست خرید کالا برای واحد تدارکات 2- بازنگری درخواست از لحاظ صحت داده های خرید 3- آیا اطلاعات خرید کامل است؟ 4- عودت درخواست خرید کالا در صورت عدم …