روابط متقابل برقرار کنید

روابط متقابل برقرار کنید     نکات بی اهمیت و یا کم ارزش روابط متقابل نیازمند سازش و پاسخ گویی شماست با واگذار کردن نکات بی اهمیت و یا کم ارزش به دیگران و کوتاه آمدن در این موارد، همچنین به اشتراک گذاشتن منابع می توانید در برقراری و حفظ …