شجاع باشید

شجاع باشید       برخورد با کارشناسان مدیران موفق به خوبی می دانند که با کارکنانشان چطور برخورد کنند ، چطور صحبت کنند ، چگونه با آنها کنار بیایند،کجا کوتاه بیایند و کجا قاطعانه برخورد کنند،آنها قدرت این را دارند که افراد را با یکدیگر سازگار کنند تا با …