رهنمود های مدیریتی مایکل پورتر

رهنمود های مدیریتی مایکل پورتر رهنمود های مدیریتی مایکل پورتر را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   چه بخواهیم و چه نخواهیم، علیرغم گذشتن سال های زیاد از انتشار این کتاب، همچنان این کتاب، کتاب مقدس عرصه ی استراتژی می باشد. گرچه در سال های اخیر و تغییرات …

رهنمود های مدیریتی

رهنمود های مدیریتی     رقیب خود باشید کارتان را به مسابقه ای تبدیل نمایید به این معنا که روزانه با خودتان قرار بگذارید که با خودتان در انجام کارتان مسابقه بدهید، در حالی که باید برنده این مسابقه خود شما باشید در این صورت بررسی کنید که چند کار …