چالشِ یافتن یک رهبر واقعی در سازمان

چالشِ یافتن یک رهبر واقعی در سازمان     سایمون سینک، در کتاب مشهور خود با عنوان رهبران آخر غذا می‎خورند، به تبیین ویژگی‎های شخصیتی و رفتاری رهبران بزرگ پرداخته است: ۱. رهبران بی محابا به پیشواز ناشناخته‎ها و مخاطرات می‎روند. ۲. رهبران به خاطر حمایت از ما و رهنمون …