رهبر قدرتمند و محترم

رهبر قدرتمند و محترم رهبر قدرتمند و محترم یکی از ویژگی بارز در شرکت های موفق می باشد: ◊استفن کاوی تاکید دارد که هرچه دیگران به رهبر بیشتر احترام بگذارند، قدرت او بر دیگران بر حق تر خواهد بود،او ده توصیه را نیز برای افزایش قدرت و احترام رهبر در …