یک رهبر بد، واقعاً سازمان را نابود می‌کند

یک رهبر بد، واقعاً سازمان را نابود می‌کند یک رهبر بد، واقعاً سازمان را نابود می‌کند:   نگاهی به آینه بیندازید سازمان‌ها، بازتاب رهبری خود هستند بنابراین وقتی رفتار، یا نکته‌ای را در تیمتان می‌بینید که ناراحتتان می‌کند، پیش از هر چیز باید نگاهی به آینه بیندازید، از خودتان بپرسید: …