رهبری کاریزماتیک و رهبری مستبدانه

رهبری کاریزماتیک و رهبری مستبدانه   تعریف رهبری مستبدانه رهبری مستبدانه سبکی از رهبری است که در آن رهبر، بدون مشورت با اعضای تیم خود تصمیم‌گیری می‌کند، حتی اگر نظرات آن‌ها صحیح و مفید باشد،این سبک رهبری زمانی مناسب است که تصمیم ‌گیری باید به ‌سرعت صورت گیرد، هیچ نیازی به …