رهبری و تعهد

رهبری و تعهد برای توضیحات در مورد رهبری و تعهد ایزو 9001 متن زیر را ملاحظه فرمایید.: مدیریت ارشد باید از طریق موارد زير رهبری و تعهد خود را در رابطه با سیستم مدیریت کیفیت را اثبات نمايد،: الف) پاسخگویی در قبال اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت؛ ب) حصول اطمینان از …

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را به سیستم مدیریت زیست محیطی از طریق موارد زیر اثبات کند: الف مسئولیت پذیری در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی ب. حصول اطمینان از اینکه خط مشی و اهداف زیست محیطی ایجاد شده …