توقعات یک رهبر

سطح توقع خود از دیگران را بالا ببرید

به عنوان یک رهبر باید توقعات خود از افراد خود را به خوبی شناسایی کنید و دیگران را نسبت به این توقعات مسئول و متعهد سازید.

رهبران موفق، از دیگران توقعات بالایی دارند.