رهبری غایب در سازمان چیست؟

رهبری غایب در سازمان چیست؟ عوارض مخرب آن در سازمان چیست؟     نقش رهبری را به عهده‌ دارند رهبران غایب، افرادی هستند که نقش رهبری را به عهده‌ دارند اما به لحاظ روان‌شناختی، از این مسئله غافل‌اند، آن‌ها از اینکه به مقام مدیریت ارتقاء یافته‌اند خوشحالند و از مزایای …