نامه رهبری زیرک

نامه رهبری زیرک یا Nimble Leadership نامه رهبری زیرک یا Nimble Leadership در متن زیر یه صورت مختصر دیدن بفرمایید: هدف مقاله: همه رهبران و مدیران الزاما به فنون هدایت سازمان در زمان نیاز به استمرار نوآوری آشنا نيستند؛ زیرا همیشه رهبری را در اعمال قدرت و کنترل می بینند. …