تعادل در رهبری

تعادل در رهبری تعادل در رهبری مدیران و رهبران می‌توانند با شناسایی نقاط ضعف خود و درک آنها و حفظ تعادل میان نقاط ضعف و قوت خود، موفقیت را همراه خود سازند. ▪️در دنیای کسب‌وکار رهبرانی موفق خواهند بود که گروه را با خود همراه کنند. ▪️برخی از آنها به‌قدری …