رهبری تحول آفرین Transformational leadership

رهبری تحول آفرین Transformational leadership رهبری تحول آفرین Transformational leadership را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید: یک نظریه رهبری سازمان است که بر مبنای آن رهبر با کارکنان جهت انجام تغییرات زیربنایی همکاری می‌کند، این فرایند شامل شناسایی تغییرات مورد نیاز، خلق یک دیدگاه برای تغییر از طریق …