رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست

رهبری و تعهد سیستم مدیریت محیط زیست مدیریت ارشد باید رهبری و تعهد خود را به سیستم مدیریت زیست محیطی از طریق موارد زیر اثبات کند: الف مسئولیت پذیری در قبال اثر بخشی سیستم مدیریت زیست محیطی ب. حصول اطمینان از اینکه خط مشی و اهداف زیست محیطی ایجاد شده …