چگونه رهبری ایده آل باشیم؟

چگونه رهبری ایده آل باشیم؟   ارتباط: بدون آن تنها سفر می کنید -ما اگر حتی نخواهیم رهبر یک کشور یا مدیر یک شرکت باشیم باز هم بایستی توانای ایجاد ارتباط با دیگران را داشته باشیم. موفقیت در بسیاری از امور از جمله ازدواج، کار، حرفه و روابط شخصی ما …

چگونه رهبری ایده آل باشیم؟

چگونه رهبری ایده آل باشیم؟ (بخش دوم)     جذبه: تأثیر اول می تواند معامله را جوش دهد ما همه فکر می کنیم که جذبه داشتن یک ویژگی مادرزادی است که در همه وجود ندارد اما اینگونه نیست و جذبه یا توانایی جذب کردن را نیز میتوان مانند سایر ویژگیهای …